Regulamin

1. Definicje.

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Właściciel – WOOBOX SP. Z O.O z siedzibą w Lublinie, ul. Zana 11a, 20-601 Lublin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000929822, NIP 665-304-36-15, REGON 520307049, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł adres poczty elektronicznej: rafal@woobox.pl telefon 794-660-320
 2. Blog – strona internetowa za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez właściciela pod adresem internetowym https://obcasywsieci.pl,
 3. Treści — (zamiennie używane w niniejszym regulaminie również jako treść cyfrowa lub produkt elektroniczny), plik lub pliki w formie cyfrowej, w szczególności kursy online, ebooki i inne treści cyfrowe nieutrwalone na trwałym nośniku i udostępniane przez właściciela na blogu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta  – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowej.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem bloga internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://obcasywsieci.pl/regulamin
 9. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej / Umowa – umowa o dostarczenie treści zawierana albo zawarta między Klientem a właścicielem za pośrednictwem bloga Internetowego, na podstawie której właściciel zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi treści, a Klient do zapłacenia właścicielowi ceny za treść w dalszej części Regulaminu zwana także umową;
 10. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 13. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności  pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

2. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze bloga.

2. Właściciel świadczy usługi na terytorium Polski.

2. Klienci mogą porozumiewać się ze właścicielem drogą pisemną lub elektronicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu),

3. Zasady korzystania z bloga.

1. Treść udostępniana na blogu (ebooki, kursy online i inne treści online) stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Do korzystania z bloga w tym przeglądania treści, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge  – zaktualizowane do najnowszych wersji
 3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 2.3. i 2.4 Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania bloga oraz treści i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną, za co nie ponosi odpowiedzialności.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze bloga Internetowego  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie bloga, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość bloga lub jej elementy techniczne,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na blogu wyłącznie dla własnego użytku osobistego,
 4. korzystania z bloga w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 4. Regulaminu, Właściciel może pozbawić Klienta prawa do korzystania z bloga Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów bloga Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym a także skierować roszczenia odszkodowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane przez właściciela. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Usługi elektroniczne.

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych na blogu udostępnianiu formularza umożliwiającego założenia konta użytkownika i usługi newslettera.

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej bloga Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrybcję w treści otrzymywanych maili.

4. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściciela. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do właściciela.

5. Właściciel dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach bloga były na najwyższym poziomie, jednakże Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron internetowych w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia ich konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy.

6. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu bloga spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością bloga z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

5. Własność intelektualna.

1. Właściciel informuje, że oferowane treści cyfrowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Właścicielowi i podlegają ochronie.

2. Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie przysługujące właścicielowi i używać treści wyłącznie na użytek osobisty. Klient jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna zgodnie z właściwymi przepisami.

3. Szczegółowe zasady korzystania z e-booków, w tym w szczególności obowiązki Stron, zasady korzystania oraz dalszego udostępniania, dokonywania opracowań zostały określone w Licencji, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

6. Licencja ebook.

 1. Wlaściciel jest właścicielem autorskich praw majątkowych do e-booków i w związku z tym jest uprawniony do udzielania Klientom Licencji na korzystanie z nich na zasadach i w sposób przewidziany w niniejszych zapisach licencyjnych, w opisie e-booka ba blogu lub w samym e-booku.
 2. Oferowany e-booki nie mają formy materialnej i nie są w takiej formie wprowadzone do obrotu. Z tego powodu nie można mówić o wyczerpaniu praw autorskich i zakazany jest dalszy nimi obrót. Oznacza to w praktyce, że nie znajduje do niego zastosowanie przepisów ustawy o tzw. ,,dozwolonym użytku”. Udostępnienie ebooków osobom trzecim, nawet najbliższej rodzinie  (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone.
 3. Udzielona Ci licencja ma charakter Licencji niewyłącznej, niekomercyjnej, obowiązuje na terytorium Polski i jest nieograniczona w czasie. Cena e-booka jest jednocześnie ceną udzielonej Licencji.
 4. Licencja niekomercyjna uprawnia Cię do korzystania z e-booka wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania jego sprzedaży (odsprzedaży), najmu, leasingu, dzierżawy, świadczenia usług lub innych czynności z innymi osobami trzecimi (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie).
 5. W ramach licencji możesz korzystać z e-booka wyłącznie na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM)  lub serwera jedynie na nośnikach, które należą do Ciebie i tylko na użytek własny.
 6. Nie możesz w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać nabytego e-booka, ingerować w jego treść lub wygląd, zarówno w całości jak i w ich części, przerabiać go, kopiować, tworzyć opracowań lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować.
 7. Uprawnienia wynikające z udzielonej Licencji przysługują wyłącznie Klientom, tj. osobom, które nabyły e-book legalnie tj. zgodnie z obowiązującym regulaminem i zapisami Licencyjnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem korzystanie z e-booka w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. poprzez udostępniania go innym osobom) może spowodować nie tylko odpowiedzialność cywilną ale także karną.
 8. Postanowienia niniejszej licencji zaczynają wiązać Cię wraz z pierwszą czynnością, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią e-booka. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta, jego pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu a także  w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość. W przypadku dokonania kilku czynności datę związania niniejszą Licencją określa data najwcześniejszej czynności.
 9. Licencja ta nie uprawnia Cię do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że Sprzedawca udzieli na to wyraźną zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.
 10. Każdy e-book może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o ewentualnej formie jego zabezpieczenia zostanie ujawniona w jego opisie. Nie możesz usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.
 11. Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli, czy korzystasz z e-booka zgodnie z udzielona Licencją. Uprawnienia kontrolne Sprzedawcy obejmują w szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z e-booka a także dokonania nabycia e-booka (lub próba jego dokonania) od Klienta bez ujawniania tożsamości Sprzedawcy lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie Sprzedawcy.
 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z e-booka, w tym w przypadku zainteresowania komercyjnym wykorzystaniem, czy jego dalszą odsprzedażą proszę skontaktuj się ze mną pod tym adresem rafal@woobox.pl

13. Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach bloga.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie https://obcasywsieci.pl/polityka-prywatnosci

14. Postanowienia końcowe.

1. Na blogu umowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.07.2022 r.