Transport drogowy – wszystko co musisz wiedzieć

Image

Transport drogowy to bez wątpienia jeden z najistotniejszych elementów gospodarki krajowej, jak i międzynarodowej. To dzięki niemu możliwe jest przewożenie najróżniejszych towarów z punktu A do punktu B, ale i szeroka gama usług oferowana odbiorcom. Dobrze rozwinięta sieć transportowa to nieocenione wsparcie przemysłu, rozwoju miast, ale i ludności, która może z jej pomocą swobodnie się przemieszczać i uprawiać turystykę. Co warto wiedzieć o transporcie drogowym? Poniżej najważniejsze informacje zebrane w pigułce!

Co to jest ADR i jakie ma znaczenie dla transportu drogowego?

Międzynarodowa konwencja określająca zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w skrócie ADR stanowi podstawowy akt prawny regulujący transport materiałów i przedmiotów, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczalny wyłącznie na warunkach przedstawionych w umowie ADR. Do towarów niebezpiecznych zaliczamy między innymi materiały wybuchowe, łatwopalne i promieniotwórcze, jak również substancje trujące, zakaźne lub żrące.

Ogromne znaczenie ADR zaobserwować mogliśmy szczególnie podczas pandemii, kiedy to wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na transport środków dezynfekujących, ale i teraz, gdy za wschodnią granicą toczy się konflikt wojenny. Regulacje związane z transportem towarów niebezpiecznych pozwalają przewozić je w pełni bezpiecznie dla środowiska zewnętrznego, a wszystko dzięki wymogowi zastosowania się przewoźników do restrykcyjnych wytycznych wynikających z umowy ADR.

Jakie są wymagania i procedury związane z ADR?

Aby móc zgodnie z prawem przewozić towary niebezpieczne ADR, należy spełnić wymagania określone w Umowie ADR. Wśród nich znajdują się takie jak:

 • wyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, czyli doradcy ADR;
 • przeprowadzenie szkoleń dla kierowców oraz osób biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych – w zależności od rodzaju transportowanych materiałów niezbędny będzie kurs podstawowy lub specjalistyczny;
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji przewozowej, która powinna znaleźć się w pojazdach;
 • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia dla kierowców oraz pojazdów (zgodnie z rodzajem jednostki transportowej);
 • prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej;
 • przesłanie corocznych sprawozdań ADR z prowadzonej w tym zakresie działalności.

IMI – czym jest i dlaczego jest istotny w transporcie drogowym?

IMI (ang, Internal Market Information System) jest narzędziem służącym do wymiany informacji pomiędzy europejskimi organami publicznymi, przeznaczonym do wdrażania przepisów unijnych na rynku wewnętrznym i do zgłoszenia delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym. Stanowi on wielojęzyczną aplikację, z której korzystać można online. Wykorzystanie IMI pozwala egzekwować przepisy, przez co organy administracji mogą sprawniej przeprowadzać kontrole, czy generować powiadomienia o wydanych decyzjach czy konieczności wykonania kar. Stanowi on ważny element rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki unijnej.

Jakie są wymagania i procedury związane z IMI?

Prawidłowe przeprowadzanie kontroli za pośrednictwem IMI wymaga użycia dedykowanej platformy, bowiem stanowi ona jedyny kanał korespondencji pomiędzy przewoźnikiem a kontrolującym. Po otrzymaniu powiadomienia i jego odczytaniu, przedsiębiorca ma 8 tygodni na skompletowanie dokumentów oraz przeslanie ich za pośrednictwem IMI (ewidencje czasu pracy, potwierdzenie wypłaty wynagrodzeń, listy płac, umów o pracę, danych z tachografu itd.). dla zgłoszenie delegowania, konieczne jest zatem założenie firmowego konta w systemie oraz wprowadzenie wszelkich danych firmowych, danych kierowców oraz pojazdów. W zależności od rodzaju przewozu i wyznaczonej trasy, przez którą planowany jest przewóz, należy dokonać osobnego zgłoszenia dla każdego z krajów. Dokonanie zgłoszenia potwierdzone może być zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznego kodu QR przedstawianego przez kierowcę na urządzeniu mobilnym podczas kontroli.

Tygodniowy czas pracy kierowcy

Tygodniowy czas pracy rozpoczyna się o godzinie 00:00 w poniedziałek i kończy o godzinie 24:00 w niedzielę. Na przestrzeni tego okresu, kierowca nie może prowadzić pojazd więcej niż 56 godzin – dzienny czas jazdy nie może przekroczyć 9 godzin, jest jednak możliwość wydłużenia czasu jazdy dziennej 2 razy do 10 godzin, dlatego przy dłuższych trasach konieczne jest zadbanie o czas na odpoczynek. Przy tym do czasu pracy kierowcy wliczają się również czynności związane z obsługą pojazdu, wykonywane formalności administracyjne, załadunek i rozładunek (w tym także nadzór nad nimi), zabezpieczenie towaru. To wszystko powoduje, że maksymalny czas pracy kierowcy w tygodniu wynosi zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców maksymalnie 60 godzin.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tygodniowego czasu pracy?

Konsekwencją nieprzestrzegania tygodniowego czasu pracy może być nałożona kara:

 1. dla firm transportowych łamiących przepisy od
 2. o czas do mniej niż 1 godziny 50
 3. o czas od 1 godziny do mniej niż 5 godzin 100
 4. o czas od 5 godzin do mniej niż 10 godzin 200
 5. za każdą rozpoczętą godzinę od 10 godzin 300

Aby uniknąć naruszeń tygodniowego czasu pracy, ważne jest, aby kierowcy, spedytorzy i zarządzający transportem zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie wszystkich przepisów i wytycznych dotyczących czasu pracy kierowców, aby móc prawidłowo planować ich pracę. Dzięki takiemu przeszkoleniu będzie można wyeliminować ryzyko naruszenia przepisów.

Obsługa tachografu

Tachograf jest urządzeniem służącym do rejestrowania czasu pracy kierowców. Pomiar i zapis danych, jakie wykonuje tachograf obejmują:

 • czas pracy kierowców,
 • przebyta droga,
 • symbole krajów, po których porusza się kierowca,
 • zdarzenia i usterki,
 • prędkość z jaką porusza się pojazd.

Tachograf służy do kontrolowania przestrzegania przepisów rozporządzenia WE 561/2006, dzięki czemu można uzyskać informacje o ilości przejechanych kilometrów, prędkości chwilowej, czasie pracy, okresach przerw oraz dyżuru, a w przypadku modeli analogowych również o chwili otwarcia obudowy.

Jakie są wymagania i procedury związane z obsługą tachografu

Posiadanie tachografów jest obowiązkowe w każdej firmie realizującej przewozy pojazdami powyżej 3,5 DMC. Dane na nich zapisane należy pobierać co najmniej raz na 90 dni – w szczególnych sytuacjach zaleca się to jednak częściej. Pobrane dane należy także odpowiednio przechowywać przez okres 12 miesięcy. Kluczowe jest także przeprowadzenie przeszkolenia kierowców z obsługi tachografów, jest bardzo ważne, ponieważ pozwala im prawidłowo korzystać z tego urządzenia. Dzięki temu unika się kar nałożonych na firmę, kierowcę lub osobę zarządzającą transportem. Przeszkoleni kierowcy są w stanie przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących tachografów, co pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów i kar.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Uprawnienia osoby zarządzającej transportem potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego wydawane są w dwóch typach – dla przewozu rzeczy oraz dla przewozu osób. Dokument ten jest potwierdzeniem posiadania odpowiednej wiedzy z zakresu transportu oraz zdanego egzaminu i stanowi podstawę zatrudnienia w charakterze osoby zarządzającej w firmie transportowej lub spedycyjnej.

Jakie są wymagania i procedury związane z uzyskaniem certyfikatu

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego uzyskać można po zdaniu egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego ITS. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku.

W Polsce szkolenie przygotowujące do egzaminu nie jest obowiązkowe, jednak z racji na szeroki wachlarz poruszanych na nim zagadnień, warto skorzystać z możliwości jakie oferuje. Szkolenie przygotowujące do egzaminu jest szansą na przygotowanie się do niego w najlepszy możliwy sposób. Dzięki niemu można zdobyć wiedzę na temat wszystkich zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie, a także zyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań. Uczestnicy szkolenia mają możliwość poznania przepisów obowiązujących na egzaminie i dowiedzenia się jak rozwiązywać zadania. Szkolenia są również doskonałym sposobem na zwiększenie pewności siebie przed egzaminem, ponieważ dają możliwość wypróbowania swoich umiejętności i praktyki w sytuacji podobnej do tej, która będzie pojawiała się na egzaminie, co może okazać się pomocne w osiągnięciu sukcesu podczas egzaminu.

Zródło: Arkadiusz Bogucki – Trener przeprowadzający szkolenie z CKZ

Uzyskany na egzaminie wynik pozytywny uprawnia do otrzymania certyfikatu, który honorowany jest zarówno w firmach transportowych w naszym kraju, jak i za granicami.

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Przewozy na potrzeby własne realizowane przez przedsiębiorcę możliwe są, gdy spełnione zostaną łącznie trzy warunki:

 • wykorzystane do przewozu pojazdy są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego zatrudnionych na umowę o pracę pracowników;
 • przedsiębiorca posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi;
 • załadunek stanowi własność przedsiębiorcy lub został przez niego sprzedany, kupiony, wynajęty, wydzierżawiony, wyprodukowany, wydobyty, przetworzony lub naprawiony albo celem przejazdu jest przewóz rzeczy z przedsiębiorstwa, lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby.

Aby możliwe było dokonanie przewozu na potrzeby własne, konieczne jest uzyskanie u właściwego dla siedziby przedsiębiorcy starosty zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypisu na każdy pojazd. Dokument ten powinien być w dyspozycji kierowcy na wypadek kontroli. Jeżeli transport obejmuje przejazd zagraniczny, dokumenty wydać musi Główny Inspektorat Transportu Drogowego (biuro do spraw transportu międzynarodowego).  Wraz z wnioskiem należy przedłożyć wykaz pojazdów samochodowych, zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców oraz dowód opłat administracyjnych za wydanie zaświadczenia i wypisów.

Co z tachografem? Kierowca wykonujący transport na potrzeby własne przedsiębiorcy pojazdem o DMC powyżej 3,5 tony, jest zobowiązany do dokonania rejestracji czasu pracy z użyciem tachografu, gdyż przewóz wykonywany jest na potrzeby firmy.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad?

Według ustawy o transporcie drogowym, wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w tachograf grozi mandat karny do 10 000 zł.

Podsumowanie Tematu transportu drogowego

Nieustanny rozwój transportu drogowego oraz możliwości jakie oferuje przedsiębiorcom sprawiają, że staje się on również wymagającym wyzwaniem dla osób działających w branży. Nowoczesne systemy, surowe wymogi dla transportu specjalnego, przepisy w zakresie obsługi tachografów, przewozu na potrzeby własne, ale i sposobność poszerzania kompetencji czynią go ciekawą płaszczyzną dla biznesu. Dlatego też warto nieustannie się doskonalić, bowiem stałe pogłębianie wiedzy oraz śledzenie zmian w przepisach sprawi, że jako przedsiębiorca pozostaniesz na fali, mogąc zaoferować klientom szeroki wybór usług transportowych.

Kliknij na gwiazdkę i oceń!

Średnia ocena / 5. Liczba głowsów:

Podobne posty

Fundacja dla dzieci dotkniętych chorobami

Spokojne i pełne ochrony środowisko rodzinne jest niezbędne, aby każde dziecko dorastało szczęśliwe. Jeszcze ważniejsze jest, aby móc…

ByDodany przez:Eliza z obcasywsieci.pl2024-01-07 14:06

Jak wybrać idealną odżywkę do włosów?

Odżywka do włosów jest nie tylko uzupełnieniem rutynowego mycia, ale kluczowym elementem, który decyduje o zdrowiu i wyglądzie…

ByDodany przez:Eliza z obcasywsieci.pl2023-11-17 09:12

Wszystko co musisz wiedzieć o świadomej pielęgnacji włosów.

Równowaga pH jest ważna, ponieważ włosy naturalnie mają lekko kwaśne pH, które pomaga utrzymać ich naturalną ochronną warstwę…

ByDodany przez:Eliza z obcasywsieci.pl2023-01-30 19:48

Wszystko co warto wiedzieć o kwasach kosmetycznych.

Hydroksykwasy to substancje należące do eksfoliantów chemicznych, czyli środków złuszczających skórę. Posiadają szerokie spektrum działania m.in. regulują odnowę…

ByDodany przez:Eliza z obcasywsieci.pl2023-01-30 19:43
1 Odpowiedz
 • https://www.waste-ndc.pro/community/profile/tressa79906983/ pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.
  Wow that wwas strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit mmy comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to saay fantastic blog! https://www.waste-ndc.pro/community/profile/tressa79906983/
 • Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Transport drogowy – wszystko co musisz wiedzieć - Obcasywsieci.pl